Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

2007-2013 m. ES Struktūrinių fondų parama šilumos ūkiui

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013 m., skiriama iš Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo bei Sanglaudos fondo, sudaro daugiau kaip 23 milijardus litų.

Parama bus teikiama pagal Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir atskiras veiksmų programas, skirtas strategijai įgyvendinti:

Šilumos tiekimo įmonės paramą gaus pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, atitnkamai aktualias sritis administruoja LR Ūkio ministerija ir Aplinkos ministerija:

 
Veiksmų programos  Prioritetai Veiksmų programos Prioritetinės temos Finansinė parama Tiesiogiai šilumos ūkiui numatyta
 mln. Lt  mln.Lt
 priemonės
2. Ekonomikos augimo veiksmų programa 4 prioritetas Esminė ekonominė infrastruktūra 1. Energijos teikimo tinklai Energijos efektyvumas bendra gamyba, energijos valdymas  514 254 
  • CŠT tiekimo tinklų ir sistemų modernizavimas ir plėtra
3. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa 3 prioritetas Aplinka ir darnus vystymasis 
4. Energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo didinimas Atsinaujinantys energijos šaltiniai: biomasė  127 127 
  •  Kuro rūšies pakeitimas į biomasę (AEI);
  • Biokuro pagrįstos kogeneracijos plėtra
Energijos efektyvumas bendra gamyba, energijos valdymas  900 95 
  • Termofikacinių elektrinių atnaujinimas ir naujų statyba;
  • Katilinių modernizavimas;
  •  Pastatų vidaus šildymo sistemų remontas
  •  Viešojo sektoriaus pastatų renovacija"
2. Šiuolaikiškos atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas Buitinių ir pramoninių atliekų tvarkymas  960 ???  Komunalinių atliekų deginimas
3.Oro kokybės gerinimas; Oro kokybė  590
 ~350  Vilniaus, Kauno ir Mažeikių TE dūmų valymo technologijų diegimas
1 prioritetas Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai 1. Gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumų tarp pagrindinių ir likusių šalies miestų mažinimas Būsto infrastruktūra  200 ???   Daugiabučių renovacija